Bieżące

Zakaz sprzedaży i posiadania wyrobów z tworzyw sztucznych

Zakaz sprzedaży i posiadania wyrobów  z tworzyw sztucznych w Wałbrzychu niezgodny z Konstytucją RP i traktatami UE

Rada Miejska w Wałbrzychu nie ma prawa zakazywać stosowania ani tym bardziej karać grzywną za posiadanie legalnych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej wyrobów – przekonują przedstawiciele Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS).

– To drastyczny przykład dyskryminacji przedsiębiorców i  obywateli. Wierzymy, że wojewoda dolnośląski uchyli tę niezgodną z  polskimi i  unijnymi przepisami uchwałę – mówi Robert Szyman, dyrektor PZPTS.

Wprowadzony przez władze Wałbrzycha zakaz sprzedaży i  posiadania wybranych tworzyw sztucznych jest w opinii Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) niezgodny z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą o gospodarce opakowaniami i  odpadami opakowanymi, ustawą o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska. Nieprecyzyjne zapisy uchwały m.in. uderzają w  zasadę pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania przedsiębiorców, którzy mają zostać pozbawieni ochrony w zakresie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

– Zrzeszone w PZPTS podmioty aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska. Jesteśmy przedsiębiorcami, ale też obywatelami, którym leży na sercu dobro wspólne. Konsekwentnie wspieramy działania legislacyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające na celu wzmocnienie systemu zarządzania odpadami i radykalne zwiększenie poziomu recyklingu tworzyw sztucznych. O tym, że system ten jest dziś w Polsce mało efektywny,  świadczy konieczność importu przez polskie firmy regranulatu, czyli surowca pochodzącego z recyklingu. Dlatego wspólnie działamy na rzecz przyspieszenia procesu przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu dostaw, uwzględniającym m.in. tworzywa sztuczne. Producenci i przetwórcy tworzyw nie są przeciwnikami samorządów, a  ich partnerami w  rozwoju inwestycji i  innowacji – stwierdził Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

W świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rada gminy nie może ustanawiać prawa miejscowego, w ramach którego zabrania posiadania i użytkowania substancji, których obrót i użytkowanie jest dopuszczone ustawowo w całym kraju. Uchwała Rady Miejskiej w Wałbrzychu narusza także zapisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powołując się na kompetencje przyznane w  obu traktatach państwom członkowskim.

– Przedsiębiorcy zostali kompletnie zaskoczeni regulacją wałbrzyskiej uchwały. Mamy w Polsce i całej Unii Europejskiej niezwykle restrykcyjne przepisy w  zakresie ochrony środowiska i  wszyscy uczestnicy rynku –  zarówno przedsiębiorcy, jak i  jednostki samorządu terytorialnego – muszą się tym przepisom w równym stopniu podporządkować. Konsekwentnie stoimy na stanowisku, że działający lokalnie przedsiębiorcy nie mogą być zaskakiwani regulacjami kształtującymi porządek prawny odmiennie niż czyni to ustawodawca w przepisach na terenie całego kraju. Uchwały godzące szczególnie w małych i  średnich przedsiębiorców oraz uderzające w  pewność obrotu gospodarczego budzą nasz stanowczy sprzeciw. Stąd nasz apel do wojewody dolnośląskiego o wstrzymanie wałbrzyskiej uchwały i stwierdzenie jej nieważności – zadeklarował Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Jak wskazuje PZPTS, zwiększenie poziomu recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest wyzwaniem ogólnokrajowym. Szacuje się przykładowo, że w wyniku wprowadzonych wcześniej regulacji ograniczono w  Polsce liczbę tzw. torebek lekkich do zaledwie 10 sztuk na osobę rocznie. PZPTS popiera działania podejmowane przez władze samorządowe, krajowe i unijne mające na celu ochronę środowiska, pod warunkiem że są one zgodne z przepisami prawa i nie dyskryminują działających na rynku przedsiębiorców. Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce tworzy ponad 7,5 tys. przedsiębiorstw, głównie  MŚP, z łącznym zatrudnieniem około 160 tys. osób.